Catharina-Hoeve

Stalvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Paardenhotel Deurne /  Stal Catharina-hoeve

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.paardenhoteldeurne.nl/stalvoorwaarden

PARTIJEN
 
Paardenhotel Deurne én Stal Catharina-hoeve zijn één partij en is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in alle relaties met haar opdrachtgevers en klanten, die hierna als “derden” worden aangeduid.
 
INHOUD:
 

Deze voorwaarden en regels zijn samengesteld als volgt:

1: De ALGEMENE VOORWAARDEN

welke op alle betrekkingen met derden van toepassing zijn.


1.1: TOEPASSELIJKHEID:
1.1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Stal Catharina-hoeve worden gesloten met derden,
natuurlijke personen en rechtspersonen, omtrent het verkrijgen van paardrijlessen, het deelnemen aan bosritten en evenementen, het huren van boxen, voor het stallen van paarden met de mogelijkheid voor bijkomende leveringen van voer en diensten, het huren van de gastenverblijven en/of andere ruimtes en het bijwonen van behandelingen.
 
1.1.2: Indien de derde de, op grond van de overeenkomst door Stal Catharina-hoeve geleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden,
familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de derde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de derde heeft op
grond van de overeenkomst, conform deze algemene voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de overeenkomst.
 
1.1.3: Bij het aangaan van overeenkomsten met derden worden deze algemene voorwaarden door Stal Catharina-Hoeve aan die derden ter hand
gesteld en worden die algemene voorwaarden uitdrukkelijk door die derden aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de overeenkomst.
 

1.1.4: Personen die zich anders dan in het kader van een met Stal Catharina-Hoeve gesloten overeenkomst ophouden op het terrein van Stal Catharina-hoeve worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden middels publicaties en verwijzingen op prikborden, de website en publicaties en verklaren zich daardoor bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.1.5: De huisregels regels zoals die zijn gesteld op de overeenkomst en website zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing.

 
1.2: AKKOORDVERKLARING:
 

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan de derde ter hand gesteld.

Niet-contractanten worden middels publicaties op stal en bij betreding van het terrein op de toepasselijkheid van deze voorwaarden gewezen. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Stal catharina-hoeve (www.paardenhoteldeurne.nl/voorwaarden)
 

Wijzingen in en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op de website. De ongeldigheid van één of meer der bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

 
1.3: AANSPRAKELIJKHEID:
De derde die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, behandelingen of anderszins onder begeleiding van Stal Catharina-hoeve, een paard van Stal Catharina-hoeve berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze
overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de
strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade,
veroorzaakt door een dier, als risico-aansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft.
Alle derden waarmee stal Catharina-Hoeve één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van
Stal Catharina-hoeve en ieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht:
 
1.3.1:
doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Stal Catharina-hoeve
en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin zijn stal Catharina-hoeve en haar medewerkers aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
 
1.3.2:
vrijwaart Stal Catharina-hoeve en medewerkers van aanspraken door derden.
 
1.3.3:
dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallen-ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren nu die zaken niet zijn verzekerd op de polis van Stal Catharina-hoeve.
 
1.3.4:
is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Stal Catharina-hoeve en voor alle aan derden toegebrachte schade.
 
1.3.5:

geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

 
1.4: BETALINGSVOORWAARDEN:
 
1.4.1:
Al onze tarieven gelden bij vooruitbetaling.
 
1.4.2:
Betalingen vinden plaats middels bankoverschrijving, tikkie of contant.
 
1.4.3:
De derde dient voor voldoende saldo op de bankrekening zorg te dragen.
 
1.4.4:
Bij stornering van de betaling zijn de incassokosten verschuldigd.
 
1.4.5:

De tarieven worden jaarlijks aangepast.

 
1.5: NIET TIJDIGE BETALING:
Indien de gemaakte reservering wordt geannuleerd en heeft u geen recht op terugbetaling van de aanbetaling.
 
1.6: KLACHTEN ALGEMEEN:
 
1.6.1:
Klachten over andere dan veiligheidskwesties dienen bij de directie stal Catharina-hoeve te worden gemeld.
1.6.2:

Elke klacht zal mondeling worden behandeld en zal zoveel als dat mogelijk is in goed overleg met de klager worden opgelost.

 
1.7: KLACHTENPROCEDURE i.v.m. VEILIGHEID:
Indien u een klacht heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
Dien uw klacht binnen 2 weken mondeling in bij de directie, familie Hoeben. Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij: Directie Stal Catharina-hoeve, Griendtsveenseweg 66, 5753 SB Deurneof via info@paardenhoteldeurne.nl

Binnen 2 weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van de directie van Stal catharina-hoeve. Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en u kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de directie, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld. Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of aan de directie. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten.

 

 
1.8: AANWIJZINGEN EN GEDRAGSREGELS:
Bezoekers van Stal Catharina-hoeve dienen zich bij aankomst op het terrein altijd telefonisch te melden. Derden en bezoekers van Stal Catharina-hoeve:
 
1.8.1:
mogen zich niet onnodig in stallen, boxen,paddocks en weilanden bevinden.
 
1.8.2:
zorgen ervoor dat hun kinderen, jonger dan 8 jaar, voortdurend onder toezicht staan.
 
1.8.3:
zorgen ervoor dat hun kinderen, ouder dan 8 jaar, zich onder alle omstandigheden houden aan de geldende voorschriften en bepalingen.
 
1.8.4:
blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient volledig vergoed te
worden.
 
1.8.5:
dienen te allen tijde de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen zichzelf en een ander in gevaar te brengen.
 
1.8.6:
dienen bij een calamiteit de directie onmiddellijk te waarschuwen.
 
1.8.7:
dienen aanwijzingen van directie en medewerkers te allen tijde op te volgen.
 
1.8.8:
kan toegang tot stal Catharina-hoeve worden ontzegd wanneer zij, ondanks een waarschuwing, de bedrijfsreglementen, de aanwijzingen van de

directie of haar vervangers niet opvolgen en/of handelen in strijd met de algemene voorwaarden.

 
1.9: DIERENWELZIJN:
 
1.9.1:
Het welzijn van de paarden staat te allen tijde voorop. Alle handelingen met de paarden zijn voortdurend onderhevig aan controle door de directie.
 
1.9.2:
De aanwijzingen omtrent welzijn in de paardenhouderij, zoals verstrekt door de FNRS/KNHS/FEI, gelden daarbij als leidraad.
 
1.9.3:

Alle aanwijzingen van de directie omtrent dierenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd.

 
2.1 OPENINGSTIJDEN
2.1.1: Wij zijn uitsluitend op afspraak open. Zowel voor bezoek en/of halen en brengen van de paarden. Een afspraak kan zowel telefonisch en via mail gemaakt worden. Tussen 8.00u en 16.00 u is (na afspraak) een bezoek mogelijk. Van vrijdag t/m zaterdag. Andere tijdstippen zijn alleen bij uitzondering mogelijk.
 

Huisregels en beleid

Huisregels

  • Aanwijzingen van het stalpersoneel en de eigenaren, moeten door iedereen opgevolgd worden.
  • Honden zijn niet welkom op ons terrein
  • Alle hekken moeten gesloten worden.
  • Bezoekers moeten zich rustig gedragen.
  • Paarden mogen geen last van bezoekers hebben.
  • Paarden mogen alleen gevoerd worden na overleg met het personeel en/of eigenaar.
  • Het is niet toegestaan om de ruimten te betreden waar hooi/stro en werktuigen staan.
  • Bezoekers mogen niet in de weide en stallen komen van paarden anders dan bij zijn/haar paard.
  • Er geldt een rookverbod op het gehele terrein.
  • Gebruik van de mobiele telefoon tijdens behandelingen is niet toegestaan.

Reserveringen

Reserveringen via reservering@paardenhoteldeurne.nl. De reservering is definitief na bevestiging van stal catharina-hoeve en aanbetaling van 10% van de reservering. De reservering dient tenminste 4 weken voor aankomst volledig betaald te zijn.

Annuleringen

*tot 4 weken voor de dag van aankomst gratis annuleren.

*binnen 3 tot 4 weken voor aankomst:    50% van het reserveringsbedrag wordt terugbetaald. 

*binnen 2 tot 3 weken voor aankomst:    25% van het reserveringsbedrag wordt terugbetaald.

*binnen 2 weken voor aankomst / op de dag zelf afmelden / niet op komen dagen: geen teruggave van het reserveringsbedrag  

Verzekeringen

U dient ten alle tijden zelf uw paard te verzekeren. Kijk hier voor op onze uitgebreide stalvoorwaarden.

Contactgegevens

Contact-
gegevens

Gebruik één van de bovenstaande contactmogelijkheden of stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies om volledig te kunnen functioneren en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik hiervan zoals omschreven in ons privacybeleid.